02 | Advies vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies van transportenergie

  • Op vraag van de minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, in een brief van 16 december 2019
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 14/02/2020

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?