De raad

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het beleid inzake duurzame ontwikkeling.

De FRDO werd in 1997 opgericht als opvolger van de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (NRDO) die sinds 1993 functioneerde. De raad werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Er is dus op federaal niveau een wettelijk kader voor het beleid duurzame ontwikkeling. Niet erg veel landen in de wereld hebben zo’n kader.

Beleid duurzame ontwikkeling

Naast de FRDO, als adviesraad, zijn er op federaal niveau nog andere diensten die zich met duurzame ontwikkeling bezighouden. Er is het FIDO, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, dat als overheidsdienst het beleid ondersteunt. Er is de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau, die via waardevolle studies in kaart brengt hoe het beleid evolueert. Op het niveau van de verschillende overheidsdiensten zijn er ook de ICDO (de interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling) en de speciale beleidscellen.

De wet voorziet dat er per beleidsperiode een federaal plan duurzame ontwikkeling wordt gemaakt dat omschrijft welke acties nodig zijn om tot een voldoende ambitieus beleid te komen. Daarnaast worden er tussentijds federale rapporten gepubliceerd die in kaart brengen of er genoeg vooruitgang is.

In ons land hebben ook de gewesten een uitgewerkt beleid voor duurzame ontwikkeling. Gezamenlijke beleidsafspraken worden gemaakt in de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling.

17 SDGs

Er is naast dit alles een sterk uitgewerkt internationaal kader om wereldwijd te komen tot een sterk beleid duurzame ontwikkeling. Dat gebeurt vooral in VN-verband. Sinds de beroemde Conferentie van Rio in 1992 is er al heel veel gebeurd. Op dit moment vormt de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling de visie die door de hele wereldgemeenschap is onderschreven. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs). Ook België schaarde zich in 2015 achter de 17 SDGs, die tegen 2030 zouden moeten behaald zijn. Binnen het federaal plan duurzame ontwikkeling en de werking van de FRDO spelen de SDGs een grote rol.

Wat doet de FRDO?

De raad heeft als wettelijke opdrachten:

 • advies verlenen aan de overheid over allerlei aspecten van het beleid duurzame ontwikkeling
 • een forum zijn waar van gedachten kan worden gewisseld over duurzame ontwikkeling en waar er ruimte is voor een beleidsdialoog tussen groepen van het maatschappelijk middenveld en de overheid
 • informeren en sensibiliseren
  over duurzame ontwikkeling van burgers, organisaties en publieke diensten
 • onderzoek voorstellen op alle domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling.

De raad vult deze opdracht zo goed mogelijk in, onder meer op de volgende manieren:

 • adviezen maken, op vraag van de regering of het parlement, of op eigen initiatief
 • een rechtstreekse dialoog organiseren tussen leden van de regering en middenveldorganisaties, bv. over het klimaat- of het handelsbeleid
 • actief samenwerken met andere adviesraden en overheidsdiensten op federaal en regionaal niveau
 • seminaries en conferenties organiseren over relevante actuele kwesties op het vlak van duurzame ontwikkeling
 • algemene en meer gespecialiseerde nieuwsbrieven publiceren, over de eigen werking of over het internationaal beleid (de Europese Green Deal, de 2030 Agenda, …)
 • studies laten uitvoeren door onderzoekers en de resultaten daarvan dan verspreiden via publieksactiviteiten
 • een netwerk opbouwen van wetenschappers die deskundig zijn in diverse aspecten van een beleid duurzame ontwikkeling
 • toelichtingen geven in scholen, hogescholen of universiteiten
 • actief samenwerken in een Europees en internationaal netwerk van adviesraden en experts duurzame ontwikkeling

De leden van de raad

De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke groepen: milieuorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, verbruikers-, werknemers- en werkgeversorganisaties, jongerenorganisaties en de wetenschappelijke wereld. Vertegenwoordigers van de federale regering, van de gemeenschappen en gewesten en van milieuraden en sociaal-economische raden zijn leden zonder stemrecht.

Opmerkingen, vragen of suggesties?