09 | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie

  • Op vraag van de minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, in een brief van 9 september 2020
  • Met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik.
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 16/10/2020

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?