FRDO wil betere verankering van het beleid duurzame ontwikkeling in het toekomstig regeringswerk

Groen blad - Feuille verte - Green leaf | Photo by Mert Guller on Unsplash

In drie recente adviezen heeft de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) aanbevelingen uitgewerkt om het beleid duurzame ontwikkeling te versterken en een betere onderbouw te geven. Een grotere beleidscoherentie is daartoe een cruciale sleutel. De logica van een eigentijds beleid dat overtuigende antwoorden kan geven op de huidige binnenlandse, internationale en planetaire uitdagingen zou moeten zijn dat verschillende beleidsdomeinen beter op elkaar afgestemd zijn en dat er een structurele samenwerking is tussen de beleidsniveaus van ons land. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) vormen bij dat alles een belangrijk instrument en ijkpunt.

Enkele weken geleden publiceerde de FRDO een boodschap voor de nieuwe federale regering. In deze uitgebreide tekst formuleert de raad op basis van het advieswerk van de voorbije jaren een reeks aanbevelingen voor de regering die aan het werk zal gaan na de recente verkiezingen. De raad is voorstander van een samenwerkingsagenda voor een rechtvaardige en duurzame welvaart binnen planetaire grenzen en wil die uitgewerkt zien in een reeks maatschappelijke toekomstcontracten. Een belangrijke graadmeter bij dat alles is de in VN-kader afgesproken 2030 Agenda for Sustainable Development die ook de reeks van 17 SDGs bevat. De internationale gemeenschap zit op dit moment niet op schema om die SDGs tijdig volledig te behalen. En ook in ons land is er nog geen uitzicht op een succesvolle realisatie van de SDGs.

Op federaal niveau bestaat er nochtans een wettelijk kader voor het beleid duurzame ontwikkeling, waarin diverse instrumenten en instellingen voorzien zijn. Wat is er mogelijk om het beleid verder te verbeteren en te versterken? Dat was de onderliggende motivatie van twee adviesvragen die de FRDO kreeg van minister van duurzame ontwikkeling Zakia Khattabi. De volgende vragen stonden daarbij centraal: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het toekomstig federaal plan duurzame ontwikkeling effectiever wordt, hoe kunnen we de governance van de SDGs op nationaal en EU-niveau verbeteren? De FRDO heeft nu beide adviezen afgewerkt. Beide teksten zijn complementair en kunnen als één geheel gelezen worden.

Het eerste advies wil aanbevelingen geven om het toekomstig federaal plan duurzame ontwikkeling tot een krachtiger instrument te maken voor een ambitieus beleid. De voorbije legislatuur kwam er – na jaren afwezigheid – eindelijk weer een plan duurzame ontwikkeling, zoals de wet voorziet. De FRDO denkt dat zo’n plan een grotere invloed kan en moet hebben op het reëel gevoerde beleid. Daartoe is er onder meer wel nood aan een afgesproken politieke implementatiestrategie voor de SDGs. Beleidsmaatregelen moeten coherent zijn en overtuigende antwoorden geven op de evaluatie van de uitvoering van de verschillende SDGs.

Het tweede advies verruimt de blik naar de governance van de SDGs als geheel. Ook dit advies bevat een sterk pleidooi voor meer beleidscoherentie. Dat impliceert in ons land dat er dringend nood is aan een betere interfederale samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus, en dat met respect voor ieders bevoegdheden. De raad kijkt ook naar het EU-niveau en pleit onder meer voor een betere SDG-implementatiestrategie en een structurele participatie door het maatschappelijk middenveld.

Patrick Dupriez (voorzitter van de FRDO): “Het idee van duurzame ontwikkeling bestaat al enkele decennia en is nog steeds meer dan ooit relevant. Het is wel belangrijk steeds na te denken over hoe het kan vertaald worden naar de eigentijdse uitdagingen en dat in de context van hoe er beleid gevoerd wordt in het federale België en de EU. Met deze drie zorgvuldig geformuleerde adviezen willen we aan die discussie een nuttige bijdrage leveren. Daarmee zeggen we ook dat we hopen dat de volgende federale regering zal blijven kiezen voor een ambitieus beleid duurzame ontwikkeling.”

Opmerkingen, vragen of suggesties?